Lääkeinformaatio

Kukkia niityllä

Lääkeinformaatiolla tarkoitetaan tietoa lääkkeistä, joka on kaikkien saatavilla – aina lääkäreistä potilaisiin ja kuluttajiin. Tieto on saatavilla joko kirjallisesti, sähköisten palveluiden avulla (puhelin, sähköposti, televisio, radio, jne.) tai kasvotusten. Lääkeinformaatiota tuottaa monet tekijät aina lääkevalmistajista ja –teollisuudesta, viranomaisiin ja terveydenhuollon ammattilaisiin. Viime kädessä lääkeinformaatiota tuottavat myös itse potilaat eli kuluttajat.

Mitä on Lääkeinformaatio?

Lääkeinformaatio kattaa lääkkeitä ja lääketietoja sekä –hoitoja koskevaa tietoa, sen tuottamista ja välittämistä. Lääkkeen valmistajien vastuulla on tuottaa jokaista lääkevalmistetta koskeva perustieto ja valmisteyhteenveto sekä potilaan käyttöön liittyvän selostuksen, joka löytyy jokaisesta lääkepakkauksesta. Selostuksessa tulee olla muun muassa seuraavat tiedot:

 

  • Lääkevalmisteen sisältö ja valmistusaineet
  • Lääkkeen käyttöön liittyvät ohjeistukset ja maksimiannostus
  • Mahdolliset haitta- ja sivuvaikutukset
  • Mahdolliset turvallisuusohjeet

 

Kirjallinen materiaali on tärkeä osa lääketiedon ja –tietoisuuden levitystä. Muita keskeisiä lääkeinformaation levityskanavia ovat muun muassa lääkäriltä tai sairaanhoitajalta saatava ohjeistus ja apteekin farmaseuttien antamat neuvot. Lääkärin tai hoitajan tulee vastaanotolla määritellä potilaan tarvitsema lääkehoito ja ohjastaa potilasta sen mukaan.

 

Vielä noin 30 vuotta sitten, 1900-luvulla, apteekin henkilökunta ei saanut antaa lääkkeisiin liittyvää ohjeistusta vaan se oli kielletty. Tänä päivänä ohjeistuksen antaminen on kotimaisissa apteekeissa työskenteleville farmaseuteille arkipäivää ja erittäin suositeltavaa. Apteekin farmaseuttien tulee ohjeistaa potilasta lääkkeen mahdollisista sivuvaikutuksista sekä vahvistaa annosohjeet lääkärin antamien neuvojen mukaisesti.

 

Lääkeneuvonta- ja lääkeinformaatiopalvelut

Lääkeneuvonta- ja informaatiopalvelut palvelevat ja auttavat lääkkeisiin liittyvien kysymysten ja ongelmien ratkaisun kanssa. Palvelut antavat lääkeneuvontaa ja pyrkivät tuottamaan potilas- ja lääkeinformaatiota terveydenhuoltoalan ammattilaisten käyttöön. Suomessa lääkeneuvonta- ja lääkeinformaatiopalveluita tuottavat muun muassa lääkeinformaatiokeskus KLIK Oy, teratologinen tietopalvelu ja myrkytyskeskus.

 

Nämä palvelut ovat kehitetty palvelemaan yhteisöä, aina lääkäreistä potilaisiin ja läheisiin saakka. Palvelut ovat tärkeä osa lääketietoisuuden lisäämisessä, ja niiden avulla vältetään monia ongelmatilanteita ja saadaan useimmat mieltä askarruttavat kysymykset ratkaistuksi.

 

Lääkeinformaatiotutkimus ja lääkeinformaatioverkoston kehitys

Laaja-alainen lääkeinformaatio tutkimus on käynnissä Suomessa, Fimean johdolla. Projektin tavoitteena on kasvattaa lääkeinformaatiotietoisuutta koko yhteisölle ja tuoda tieto helposti saataville.

 

Projektin tavoitteena on koota, tuottaa, arvioida ja välittää riippumatonta lääketietoutta riskeineen ja apuineen niin koko väestölle, terveydenhuoltoalan ammattilaisille sekä julkiselle sektorille ja sen päätöksenteon avustamista varten. Strategia projektille on laadittu yhteistyössä kaikkien sidosryhmien kanssa vuonna 2012, ja siinä on huomioitu kaikkien osapuolien tarpeet lääkeinformaatiotutkimuksen kehityksen kannalta.

 

Lääkeinformaatioverkosto aloitti toimintansa vuonna 2012 ja sen päätavoitteet kolmivuotiskaudelle 2015-2017 ovat seuraavat:

 

  • Lääkeinformaatioverkoston toiminnan vakiinnuttaminen
  • Lääkeinformaatiokäytänteiden huomioinnin tehostaminen palvelujärjestelmässä
  • Lääkeinformaatioverkoston työryhmien välisen yhteistyön lisääminen
  • Lääkeinformaatioverkoston toiminnan vaikuttavuudesta, tehokkuudesta ja paikkansapitävyydestä huolehtiminen
  • Toiminnan rahoitushankinta
  • Hertat bonus 2017

 

Tutkimustyö

Projektin tutkimustyö pohjautuu niin luotuun strategiaan kuin myös lakiin lääkealan turvallisuutta ja kehittämistä koskien. Tutkimustyön perustana toimii ajatus siitä, että väestön hyvinvointi lisääntyisi, kansanterveys parantuisi ja terveydenhuollon kustannukset pystyttäisiin vakioimaan ja minimoimaan oikeanlaisen lääkehoidon ja –tietoisuuden avulla.

 

Lääkkeiden saatavuus on tärkeä edellytys laadukkaalle ja oikeanlaiselle lääkehuollolle, ja näin ollen tutkimuksen pääkohteita ovat niin terveysasemat, lääkäriasemat, lääkevalmistajat ja lääkehuoltopalveluiden toteutus käytännössä aina lääkejakelun toteutuksesta ja kattavuudesta lääketietoisuuden leviämiseen.

 

Miksi tutkimus tehdään?

Tutkimuksen tuloksena pyritään vakiinnuttamaan järkevä lääkehoito, ja toteuttamaan sosiaalinen ja informatiivinen ympäristö niin lääkkeen käyttäjälle, läheisille kuin terveysalan ammattilaisille. Tähän vaikuttavat monet tekijät, ja tutkimuksen tarkoituksena on tehdä prosessista mahdollisimman helppo, ymmärrettävä ja vaivaton jokaiselle käyttäjälle.

 

Tutkimuksen avulla lääketietoisuutta pyritään lisäämään ja siitä pyritään tekemään myös kansankielistä, jonka jokainen ymmärtää. Näin ollen ei tarvitse olla lääkäri tai terveydenhuollon ammattilainen pystyäkseen selvittämään lääkkeen ainesosat tai vaikkapa sivuvaikutukset. Tutkimuksella pyritään myös parantamaan lääkemääräyskäytäntöjä ja potilaan asemaa.